Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 3. dio

23. listopada 2023.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Porez po odbitku
Ukida se porez po odbitku za usluge poreznog i poslovnog savjetovanja, istraživana
tržišta i revizije (osim kada se navedene usluge plaćaju prema subjektima sa sjedištem u
državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija).

▪ Povezana društva različitih država članica EU koja ne ispunjavaju uvjet minimalnog zadržavanja
udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca, mogu ostvariti pravo na neoporezivu isplatu
kamata i autorskih naknada ako dostave odgovarajuće jamstvo.

▪ Izuzeće od oporezivanja porezom po odbitku na kamate, autorske naknade, dividende i udjele
u dobiti proširuje se, osim na rezidente država članica Europske unije i na rezidente Europskog
gospodarskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn).

▪ Povećava se stopa poreza po odbitku s 20% na 25% za plaćanja prema subjektima sa sjedištem
u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija.


Amortizacija

▪ Podiže se prag za utvrđivanje dugotrajne imovine, ali samo za potrebe utvrđivanja poreza na
dobit, sa EUR 464,53 eura EUR 665,00.


Darovanja

▪ Porezno priznati rashodi darovanja u visini od 2% prihoda ostvarenog u prethodnom poreznom
razdoblju sada se proširuju i na 2% prihoda ostvarenog u tekućem razdoblju.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj članak se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme objave teksta. Ovaj članak se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave.